Статут - Донецький Обласний Цент СоціальноПсихологічної Допомоги

Перейти к контенту

Главное меню:

Статут

Статут ДОЦСПД
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження голови облдержадміністрації
30.11.2005    № 472
(в редакції розпорядження
голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації
                                                                                                     від  25.08.2016р №724)

С Т А Т У Т
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ  ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНОЇ  ДОПОМОГИ»
(нова редакція)1.     Загальні положення
 
1.1. Донецький обласний центр соціально-психологічної допомоги (далі -
Центр) є комунальною установою, що надає соціальні послуги особам, які
опинилися в складних життєвих обставинах, створений згідно з рішенням
обласної ради від 15.09.2005 № 4/30-708 «Про утворення комунальної установи
«Донецький обласний центр соціально-психологічної допомоги».

1.2. Управління Центром, в межах повноважень, наданих рішенням
обласної ради від 04.03.1999 No 23/5-116 «Про делегування повноважень
Донецької обласної ради Донецькій обласній державній адміністрації щодо
управління майном області та про затвердження переліку об’єктів спільної
власності територіальних громад, що знаходяться в управлінні обласної ради»
(зі змінами та доповненнями) здійснює облдержадміністрація. Координацію
діяльності Центру здійснює Донецький обласний центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді.
Центр у своїй діяльності взаємодіє зі структурними підрозділами
облдержадміністрації у забезпеченні реалізації державної політики з питань
молоді та спорту, соціального захисту, охорони здоров’я, освіти,
підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх
підпорядкування та форми власності, громадськими об'єднаннями.

1.3. Повне найменування Центру: Комунальна установа «ДОНЕЦЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ».
Скорочене найменування: ДОЦСПД.
 
2. Мета та основні напрямки діяльності
 
2.1. Центр створюється для надання невідкладної психологічної,
соціально-побутової, соціально-педагогічної, соціально-медичної, соціально-
економічної, інформаційної і юридичної допомоги, послуг з працевлаштування
 
осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, для сприяння їх
якнайшвидшому поверненню до нормальних умов життєдіяльності.

 2.2. Основними напрямками діяльності Центру є:

2.2.1. Стаціонарна допомога особам (у тому числі з дітьми), які
перебувають у складних життєвих обставинах (зокрема спричинених стихійним
лихом, учиненням стосовно них злочину, насильства в сім’ї).

2.2.2. Надання особам, які прийняті до Центру, тимчасового притулку та
забезпечення їх харчуванням.

2.2.3. Надання методичної поради, проведення психодіагностики з метою
психологічної реабілітації та адаптації.

2.2.4. Забезпечення реалізації прав дітей, молоді, сім’ї у суспільстві,
надання консультацій з питань виховання дітей, сприяння гармонійному
розвитку осіб, їх соціальному патронажу.

2.2.5. Здійснення лікувально-оздоровчих заходів, надання першої
невідкладної допомоги в разі нещасного випадку.

2.2.6. Забезпечення захисту прав та інтересів особи, надання допомоги в
оформленні правових документів.

2.2.7. Надання інформації про режим роботи закладів соціального
спрямування, охорони здоров'я, освіти, центру зайнятості, органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування.

2.2.8.  Направлення у разі потреби осіб, які звернулися до Центру, до
інших закладів та установ, що можуть повніше забезпечити задоволення їх
запитів.
2.2.9. Сприяння разом з іншими установами та організаціями виведенню з
кризового стану осіб, які звернулися до Центру.
 
3. Зарахування осіб до Центру
 
3.1. Для вирішення поставлених завдань Центр:

3.1.1.  Приймає осіб у віці від 18 до 35 років, які перебувають у кризовій
ситуації, зазнали різних форм насильства: фізичного, сексуального,
психологічного, стали жертвами торгівлі людьми тощо.
 
3.1.2. Зараховує до Центру осіб, які перебувають у складних життєвих
обставинах, на підставі особистої заяви або за письмовим направленням
структурного підрозділу облдержадміністрації чи обласної ради (крім осіб,
зазначених у пункті 3.1.4. цього Статуту) за наявності паспорта або іншого
документа, що посвідчує особу, на підставі наказу директора Центру.
Прийняття осіб та надання їм необхідної допомоги здійснюється Центром
цілодобово. Максимальний термін перебування особи у Центрі становить 90 діб
на рік.

3.1.3. До Центру не приймаються особи:
які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;
із симптомами хвороби в гострому періоді або в період загострення
хронічних захворювань;
психічно хворі.

3.1.4. Відрахування особи з Центру здійснюється згідно з наказом
директора Центру, який видається на підставі:
заяви особи;
закінчення строку перебування у Центрі;
систематичного або одноразового грубого порушення Правил
внутрішнього розпорядку Центру, затверджених директором Центру.

3.1.5. Направляє у разі потреби осіб, які звернулися до Центру, до інших
закладів та установ, що можуть забезпечити задоволення їх потреб.
 
4. Юридичний статус Центру
 
4.1. Центр є юридичною особою, права та обов’язки якої набуває з дня
державної реєстрації.

4.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та інших Центральних
органів виконавчої влади, рішеннями Донецької обласної ради,
розпорядженнями голови Донецької обласної державної адміністрації, наказами
управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, наказами
Донецького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а
також цим Статутом.

4.3. Центр має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах
Державного казначейства, печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням.

4.4. Центр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті
немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді,
адміністративному, господарському та третейському суді.

4.5. Центр несе відповідальність за свої зобов'язання згідно з чинним
законодавствомвом України.

4.6. Перевірку діяльності Центру можуть здійснювати уповноважені
чинним законодавством органи у межах наданих їм повноважень.
 
5. Майно та фінансово-господарська діяльність Центру
 
5.1. Майно Центру становлять основні фонди та оборотні кошти, а також
інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.

5.2. Майно Центру є спільною власністю територіальних громад сіл,
селищ, міст, що знаходиться в управлінні Донецької обласної ради і
закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право
оперативного управління, Центр здійснює володіння, користування та
розпорядження вказаним майном згідно з чинним законодавством України.

5.3. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється на основі
кошторису, який складається і затверджується відповідно до чинного
законодавства України.

5.4. Джерелами формування майна та кошторису Центру є:
кошти обласного бюджету;
благодійні внески, гранти та дарунки фізичних і юридичних осіб;
інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

5.5. Центр має право придбавати та орендувати обладнання, необхідне
для забезпечення його функціонування.

5.6. Відчуження майна та надання його в оренду юридичним та фізичним
особам здійснюється в порядку, встановленому обласною радою.

5.7.  Центр має право списувати майно з балансу в порядку,
встановленому обласною радою.

5.8. Збитки, завдані Центру в результаті порушення його майнових прав
фізичними, юридичними особами, відшкодовуються Центру відповідно до
чинного законодавства України.

5.9. Центр володіє майном, переданим йому органом, який утворив
Центр, юридичними та фізичними особами і придбаним за рахунок коштів
місцевих бюджетів та інших джерел.

 5.10. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх
частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників
(крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів
органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.
 
6. Права та обов'язки Центру
 
6.1. Центр має право згідно з чинним законодавством:

6.1.1. Здійснювати діяльність на принципах захисту прав людини,
гуманності, законності, доступності послуг, конфіденційності, поваги до
особистості.

6.1.1. Визначати форми та методи роботи.

6.1.2. Використовувати для провадження своєї діяльності кошти інших
джерел, в тому числі міжнародної фінансової, технічної допомоги та
міжнародні гранти.

6.1.3. Залучати на договірних засадах для надання соціальних послуг
(консультацій, методичної допомоги) підприємства, установи, організації та
фізичних осіб, зокрема волонтерів.

6.1.4. Користуватися пільгами, що встановлені чинним законодавством.

6.1.5. Захищати свої законні права та інтереси.
 
6.1.6. Центр має також інші права, надані чинним законодавством
України.

6.2. Центр зобов'язаний:
 
6.2.1. Надавати невідкладні психологічні, соціально-побутові, соціально-
педагогічні, соціально-медичні, соціально-економічні, інформаційні і юридичні
послуги, послуги з працевлаштування осіб, які перебувають у складних
життєвих обставинах, для сприяння їх якнайшвидшому поверненню до
нормальних умов життєдіяльності.

6.2.2. Забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів та інших
відрахувань згідно з чинним законодавством України.

6.2.3. Здійснювати капітальний ремонт (реконструкцію) та поточний
ремонт основних фондів у межах кошторису.

6.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці,
забезпечувати додержання законодавства про працю, правил і норм охорони
праці, техніки безпеки та пожежної безпеки.

6.2.5. Дотримуватись норм та вимог щодо охорони навколишнього
природного середовища.

6.2.6. Виконувати зобов'язання по укладених договорах.

6.2.7. Вести документацію за встановленими формами у встановленому
порядку.

6.2.8. Центр має також інші обов'язки відповідно до діючого
законодавства.

6.3. Центр веде первинний та бухгалтерський облік результатів своєї
роботи, складає статистичну інформацію, фінансову, податкову звітність.
Порядок організації виконання кошторису та ведення бухгалтерського
обліку, подання статистичної інформації, фінансової, податкової звітності
визначається законодавством.
 
7. Управління Центром
 
7.1. Центр очолює директор на принципах одноособовості.

7.2. Директор призначається на посаду та звільняється з посади
розпорядженням голови обласної ради, у порядку, встановленому обласною
радою. На період дії Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»
директор призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням
голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної
адміністрації.

7.3. Директор Центру:
організовує роботу Центру;
несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр
завдань;
діє без довіреності від імені Центру;
представляє інтереси Центру в усіх установах та організаціях;
укладає угоди, видає довіреності, відкриває реєстраційні рахунки в
органах Державного казначейства України;
визначає ступінь відповідальності працівників;
затверджує посадові інструкції працівників Центру, положення про
структурні підрозділи Центру;
затверджує Правила внутрішнього розпорядку Центру та контролює їх
виконання;
видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, організовує і
контролює їх виконання;
розпоряджається коштами Центру згідно з чинним законодавством у
межах затвердженого кошторису витрат та несе персональну відповідальність
за їх цільове використання;
організовує підвищення кваліфікації працівників Центру;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

7.4. Працівники Центру призначаються на посаду, звільняються з посади
з установленому порядку згідно з штатним розписом та чинним
законодавством України.

7.5. Члени трудового колективу мають право на захист своєї професійної
честі і гідності, користуватися відпустками, передбаченими законодавством,
підвищувати кваліфікацію, а також інші права, надані їм чинним
законодавством України.

7.6. Трудовий колектив:
розглядає та затверджує проект колективного договору;
бере участь в матеріальному та моральному стимулюванні праці;
вирішує інші питання.

7.7. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними
зборами членів трудового колективу.
 
8. Припинення діяльності Центру
 
8.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом реорганізації
(злиття, приєднання, поділу, перетворення) та ліквідації.

8.2. Реорганізація та ліквідація здійснюється:
за рішенням обласної ради;
на підставі рішення господарського суду.

8.3. Ліквідація Центру проводиться ліквідаційною комісією, яка
створюється обласною радою, а при ліквідації за рішенням суду
ліквідаційною комісією, призначеною судом. З часу призначення ліквідаційної
комісії до неї переходять повноваження щодо управління Центром.

8.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру, виявляє його
дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і
представляє його обласній раді; вживає заходів щодо стягнення дебіторської
заборгованості.

8.5. У випадку реорганізації усі права та обов'язки Центру переходять до
правонаступників відповідно до чинного законодавства.

8.6.При реорганізації або ліквідації Центру працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав і інтересів відповідно до законодавства України про працю.

8.7.У разі припинення Центру активи Центру передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідно виду або зараховуються до доходу бюджету.
 
 
9. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту
 
 
9.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться у порядку, встановленому для його затвердження.
9.2 Всі зміни та доповнення до цього Статуту є його невід’ємною частиною.
Статут підготовлено управлінням у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації.
 
Начальник управління
у справах сім’ї та молоді
облдержадміністрації      Л. І. Золкіна  
 
Директор Донецького обласного
центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді     Ю. М. Балаболка
 
Директор Донецького обласного
центру соціально-психологічної
допомоги        І. О. Дьоміна
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


 
Назад к содержимому | Назад к главному меню